За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1235/29.03.2024 г.

  • 29 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1235/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Подмяна на съществуваща технологична линия за производство на солети", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.501.31 по КККР на гр. Разград

Галерия