За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1245/29.03.2024 г.

  • 29 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1245/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план - план за улична регулация на тупик, план за регулация и план за застрояване за имот с идентификатор 63427.15.480 по КК и КР на гр. Русе, местност Христо Македонски", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.15.48 по КККР на гр. Русе

Галерия