За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1254/29.03.2024 г.

  • 29 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1254/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Развитие на стопанството с отглеждане на трайни насаждения в землището на с. Манастирци, общ. Лозница", с местоположение ПИ с идентификатори 47041.39.11 и 47041.39.12 по КККР на гр. Лозница

Галерия