За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1255/29.03.2024 г.

  • 29 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1255/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 63427.149.105 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.149.105 по КККР на гр. Русе

Галерия