За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1256/29.03.2024 г.

  • 29 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1256/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с пикова мощност до 195 kW, за производство и продажба на електрическа енергия", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.7418 по КККР на гр. Разград

Галерия