За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1259/29.03.2024 г.

  • 29 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1259/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ I-420, кв. 38 по плана на с. Дряновец, общ. Разград"

Галерия