За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1262/29.03.2024 г.

  • 29 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1262/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на подробен устройствен план - план за застрояване и изграждане на жилищна сграда за ПИ с идентификатор 61710.616.1546, м. Дянковски път 2 по плана на гр. Разград"

Галерия