За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1268/29.03.2024 г.

  • 29 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1268/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Присъединяване на ФЕЦ в УПИ I-училище, кв. 3, с. Върбино, общ. Дулово, обл. Силистра чрез изграждане на БКТП 20/0.4 kV 1х1000 kVA в УПИ I-училище и захранване с кабелна линия 20 kV от съществуващ СРС на ВЕ 20 kV извод Межден. Монтаж ТЕПО на БКТП"

Галерия