За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1285/01.04.2024 г.

  • 01 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1285/01.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Външно електрическо захранване", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.333.122 (идентичен с УПИ XIII-106 пп, кв. 888) по КККР на гр. Русе

Галерия