За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1294/01.04.2024 г.

  • 01 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1294/01.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива - проект за изменениена Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII и УПИ XIV в квартал 9 в гр. Дулово – промишлена зона – север, общ. Дулово и ИП за Склад за съхранение на селскостопанска продукция", с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.1797 по КККР на гр. Дулово

Галерия