За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1297/01.04.2024 г.

  • 01 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1297/01.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват: поземлен имот с планоснимачен номер 541, за който е отреден парцел № X-541, кв. 38 по плана на с. Дянково, община Разград"

Галерия