За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1298/01.04.2024 г.

  • 01 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1298/01.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива - проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-166 училище, кв. 10 по плана с. Паисиево, общ. Дулово и инвестиционно намерение за Основен ремонт на физкултурен салон и обслужващи помещения на СУ Христо Ботев", с местоположение УПИ VI-166 училище, кв. 10 по плана на с. Паисиево

Галерия