За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1301/01.04.2024 г.

  • 01 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1301/01.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нова комбинирана площадка за спортни игри и лека атлетика за нуждите на ПГХТБТ Мария Кюри", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.504.147 по КККР на гр. Разград

Галерия