За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1314/02.04.2024 г.

  • 02 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1314/02.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа инсталация 16 kW, за собствено потребление", с местоположение ПИ с идентификатор 67828.1.103 по КККР на гр. Сокол

Галерия