За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1315/02.04.2024 г.

  • 02 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1315/02.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на овощни насаждения и полски зеленчуци", с местоположение ПИ с идентификатор 32839.15.27 по КККР гр. Искра

Галерия