За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1320/02.04.2024 г.

  • 02 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1320/02.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Въвеждане на енергийно ефективна система за външно изкуствено осветление на гр. Лозница, общ. Лозница", с местоположение УПИ II-290, кв. 29 по плана на гр. Лозница

Галерия