За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1389/04.04.2024 г.

  • 04 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1389/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна начина на трайно ползване от пасище в селскостопански път на два имота в землището на с. Звънарци", с местоположение ПИ с идентификатори 30541.100.223 и 30541.100.225 по КККР на с. Звънарци

Галерия