За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1406/04.04.2024 г.

  • 04 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1406/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нов трафопост тип БКТП 20/0.4kV, 1x250kVA", с местоположение УПИ XI-184, XII-184, XIII-184, кв. 20 по плана на с. Сяново

Галерия