За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1408/05.04.2024 г.

  • 05 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1408/05.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на подробен устройствен план - план за застрояване и изграждане на жилищна сграда", с местоположение ПИ 63427.169.339 по КККР на гр. Русе

Галерия