За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1410/05.04.2024 г.

  • 05 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1410/05.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ 221 и ПИ 346, за които са отредени парцелите IV-221, I-219, V-219, кв. 24 по плана на с. Островче, общ. Разград"

Галерия