За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1428/08.04.2024 г.

  • 08 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. И-1428/08.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ I-211, кв. 27 по плана на с. Осенец, общ. Разград"

Галерия