За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1442/09.04.2024 г.

  • 09 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1442/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план – План-схема за строеж: Кабелна линия ниско напрежение 1 kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW в ПИ 15761.501.125 по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на с. Голям извор, общ. Самуил, обл. Разград"

Галерия