За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1446/09.04.2024 г.

  • 09 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1446/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Склад за селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 51353.11.235 в местност „Юртлук“ от землището на с. Недоклан, община Разград", с местоположение ПИ 51353.11.235 по КККР на с. Недоклан, общ. Разград

Галерия