За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1452/09.04.2024 г.

  • 09 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1452/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.149.40 по КККР на гр. Русе"

Галерия