За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1467/10.04.2024 г.

  • 10 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1467/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на поземлен имот с идентификатор 61710.501.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград"

Галерия