За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-2126-(1)/11.04.2024 г.

  • 11 Април 2024 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на стадион ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.7260 по КККР на гр. Разград

Галерия