За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-02-ОС-П/2024 г.

  • 23 Април 2024 |

Решение № РУ-02-ОС-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП/ППП: „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 80652.307.52, 80652.307.46, 80652.307.40 и 80652.307.26 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Черешово, община Сливо поле, област Русе. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Още в тази категория: « Решение № РУ-01-ОС-П/2024 г.

Галерия