За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1672/24.04.2024 г.

  • 24 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1672/24.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 66425.502.73 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра"

Галерия