За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1680/25.04.2024 г.

  • 25 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1680/25.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 61710.609.2538 по КК и КР на гр. Разград и изграждане на жилищна сграда и допълващо застрояване"

Галерия