За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1682/25.04.2024 г.

  • 25 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1682/25.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2026, местност Караач, гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.153.2026 по КККР на гр. Русе

Галерия