За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1699/26.04.2024 г.

  • 26 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1699/26.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация на УПИ I-1047 СП Булгарплод и план за застрояване на новообразуваните УПИ в кв. 58 по плана на с. Басарбово, общ. Русе"

Галерия