За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1701/26.04.2024 г.

  • 26 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1701/26.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Автомивка и гаражи", с местоположение ПИ 65276.501.153 по КККР на с. Самуил

Галерия