За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1719/29.04.2024 г.

  • 29 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1719/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 20184.1.1229 по КК и КР на гр. Две могили, с цел промяна на начина на трайно ползване на имота от Депо за вторични суровини в За складова база и отреждане на терена като устройствената зона от разновидност Предимно производствена Пп"

Галерия