За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1720/29.04.2024 г.

  • 29 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1720/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 61710.502.5076 и 61710.502.208 по КК и КР на гр. Разград, които са част от кв. 703 по плана на гр. Разград, общ. Разград"

Галерия