За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1721/29.04.2024 г.

  • 29 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1721/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане и оборудване на център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция", с местоположение ПИ 11449.73.330 по КККР на с. Владимировци

Галерия