За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1728/29.04.2024 г.

  • 29 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1728/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Отглеждане на трайни насаждения и зеленчукови култури", с местоположение ПИ 81150.10.79 по КККР на с. Чернолик

Галерия