За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1729/29.04.2024 г.

  • 29 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1729/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ IX-1037, кв. 63 по плана на гр. Мартен, общ. Русе"

Галерия