За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1731/29.04.2024 г.

  • 29 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1731/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване и регулация и последващо изграждане на триетажна жилищна сграда с магазин в партера", с местоположение ПИ 24030.501.9338 по КККР на гр. Дулово

Галерия