За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1746/30.04.2024 г.

  • 30 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1746/30.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 2 480 kW и генераторна пикова мощност 2 960,6 kWp, и 1 бр. БКТП 2500 kVA 20/0,6 kV в поземлен имот с идентификатор 63668.151.1755 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе"

Галерия