За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1747/30.04.2024 г.

  • 30 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1747/30.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ III-30 и УПИ IV-30, кв. 9 по плана на с. Езерче, общ. Цар Калоян"

Галерия