За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1753/30.04.2024 г.

  • 30 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1753/30.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин Ерджан Мустафа Юсеин", с местоположение ПИ 32839.2.28, 32839.38.43,
32839.43.7 и 32839.12.29 по КККР на с. Искра

Галерия