За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1800/09.05.2024 г.

  • 09 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1800/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Поставяне на локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия (ЛСС-батерия), произведена от собствена фотоволтаична електрическа централа, намираща се в поземлен имот с идентификатор 04981.41.89 по КК и КР на с. Божичен, общ. Иваново, обл. Русе, местност Над село"

Галерия