За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1802/09.05.2024 г.

  • 09 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1802/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на ФЕЦ с мощност 30 kW и кабелна линия НН от ново електромерно табло до главно разпределително табло", с местоположение ПИ 05743.501.859 по КККР на с. Босилковци

Галерия