За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1846/13.05.2024 г.

  • 10 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1846/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изместване ВЕЛ 20kV „Перлитˮ п/ст „ТЕЦ Русеˮ, в участъка между ТП „Иван Троенски нов цехˮ и ПБ „Монтажен районˮ, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, кв. Източна промишлена зона" с местоположение ПИ 63427.8.499 по КККР на гр. Русе

Галерия