За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1853/13.05.2024 г.

  • 13 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1853/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ VIII-1362, кв. 156 по плана на гр. Мартен, община Русе"

Галерия