За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1934/16.05.2024 г.

  • 16 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1934/16.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изместване/реконструкция на част от кабелна линия СрН извод Буковец, находяща се в УПИ IV-512, кв. 45 по плана на гр. Цар Калоян", с местоположение УПИ IV-512, кв. 45 (ПИ 77308.502.512) по плана на гр. Цар Калоян

Галерия