За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1956/17.05.2024 г.

  • 17 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1956/17.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа", с местоположение УПИ I-24, кв. 2 по плана на с. Горичево

Галерия