За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1982/20.05.2024 г.

  • 20 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1982/20.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 61710.609.6974 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград и последващо изграждане на двуетажна жилищна сграда ", с местоположение ПИ 61710.609.6974 по КККР на гр. Разград

Галерия