За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1995/20.05.2024 г.

  • 29 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1995/20.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на сграда със смесено предназначение – търговия и обслужване", с местоположение ПИ 65276.501.230 по КККР на с. Самуил

Галерия