За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2010/20.05.2024 г.

  • 20 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-2010/20.05.2024 г., относно ИП/ПП за "„Монтаж на БКТП 20/0,4 kV 2000 kVA с трансформатор с мощност 1000 kVA и кабелна линия СрН 20 kV за присъединяване на фотоволтаична централа с мощност 990 kW", с местоположение УПИ II, кв. 74 по плана на с. Борисово

Галерия